Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka piektdiena, 31. marts, ir pēdējā diena, kad 63 Latvijā reģistrētās politiskās partijas un to apvienības var iesniegt gada pārskatu par 2022. gadu. Gada pārskati jāiesniedz KNAB Elektronisko datu ievades sistēmā (EDIS).

Politisko partiju un to apvienību gada pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedzot gada pārskatu, tam jāpievieno informācija par vairākām pozīcijām, tostarp par iestāšanās naudu un biedru naudu, dāvinājumiem biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai, par brīvprātīgo darbu u.c.

Ja politiskās organizācijas līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par desmit minimālajām mēnešalgām, tā attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents. Revidenta atzinums jāpievieno gada pārskatam, kuru iesniedz KNAB.

Papildus tiem politiskajiem spēkiem, kuriem piešķirts valsts budžeta finansējums, gada pārskatam jāpievieno pārskats par valsts budžeta finansējuma izlietojumu. Šajā pārskata pozīcijā jānorāda naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem, tostarp, kādi izdevumi izlietoti politiskajai aģitācijai.

KNAB atgādina, ka saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu gada pārskatu neiesniegušajiem politiskajiem spēkiem var draudēt to darbības apturēšana vai izbeigšana. Visi politisko spēku iesniegtie pārskati par 2022. gadu tiks publiskoti KNAB tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.