Uzskatot, ka Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004. gada 31.maija spriedumi, ar kuriem tika apmierinātas politisko partiju apvienības "Zaļo Zemnieku Savienība" (ZZS) un politiskās organizācijas "Krievu partija" prasības par finanšu līdzekļu atmaksāšanu, nav pietiekami pamatoti, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), ir iesniedzis Administratīvajai apgabaltiesai apelācijas sūdzību un lūdzis atcelt šos Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumus.

Spriedumi tek pārsūdzēti pilnā apmērā, jo to motīvu daļā ir būtiskas pretrunas. ZZS spriedumā norādīts, ka KNAB bija tiesīgs veikt pieteicēja 2002.gadā saņemto ziedojumu likumības un patiesuma pārbaudi, taču tālāk spriedumā tiesa atzīst, ka Birojam saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma nosacījumiem nebija tiesību izdot administratīvo aktu, ar kuru pieteicējam uzlikts pienākums pārskaitīt ziedojumu summas, kas neatbilst Politisko organizāciju finansēšanas likuma prasībām.

Apmierinot ZZS sūdzību, tiesa ir balstījusies tikai un vienīgi uz atsevišķām likumdošanas nepilnībām, bet nav ņēmusi vērā faktiskos lietas apstākļus, piemēram, ka ZZS nav nevienā gadījumā apstrīdējis to, ka ziedojumi ir saņemti likumam atbilstošā veidā, bet lielā mērā pieņemto administratīvo aktu izpildījis, atmaksājot pretlikumīgos ziedojumus Ls 47 915,- apmērā (dati uz 2004.gada 21.maiju).

Savukārt spriedumā saistībā ar "Krievu partiju" netika analizēts sūdzībā norādītais pamats, jo pati partija nav apšaubījusi KNAB tiesības izdot administratīvos aktus.

Birojs, saskaņā ar KNAB likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, veica partiju 2002.gadā saņemto ziedojumu likumības pārbaudi, kuras rezultātā tika konstatēts, ka ziedojumi ZZS par kopējo summu Ls 55 950,- un "Krievu partijai" Ls 630,- apmērā ir veikti pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 6.panta trešās daļas prasībām. Tā kā KNAB ir tiesīgs, atklājoties jauniem faktiem, veikt papildus politisko partiju finansēšanas pārbaudes arī par iepriekšējiem periodiem, tad 2004.gada 15.martā KNAB pieņēma lēmumu par nelikumīgu ziedojumu ZZS Ls 29 100,- apmērā atmaksu, kas arī tika pārsūdzēts tiesā.

Saskaņā ar "Administratīvo aktu procesa noteikumiem" administratīvais akts ir tiesību akts, ko publisko tiesību jomā izdod iestāde, kurai ir noteikta kompetence. Birojs ir iestāde, kura Latvijas Republikas vārdā publisko tiesību jomā uz likuma pamata[1] realizē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma uzraudzību un kontroli, tādējādi nodrošinot sabiedrības intereses un realizējot pārvaldes procesu politisko partiju finansēšanā.

Ievērojot to, ka partijas pretēji likuma prasībām ieskaitītos ziedojumus pašas nav atmaksājušas likumā noteiktajā kārtībā, lai panāktu likuma mērķi, Birojam bija tiesības ar administratīvo aktu uzdot partijām pretlikumīgos ziedojumus atmaksāt, jo nav pieļaujams, ka pārbaužu rezultātā konstatētie pretlikumīgie finanšu līdzekļi paliek politiskās organizācijas īpašumā. Ja šādi finanšu līdzekļi paliek politiskās organizācijas īpašumā, netiek nodrošināts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķis.

Uzskatām, ka Birojs darbojās saskaņā ar savu kompetenci, kas ir noteikta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 9.pantā un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 13.pantā, un kā to paredz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa, kura nosaka, ka valsts pārvaldes institūcija darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.[1] Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 2.panta trešā daļa;
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 13.pants.