Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2016.gada pārskatu, saņemto biedru, iestāšanās naudu un dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām, politisko partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB ir publicējis savā mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Kopējais politisko partiju skaits, kuras bija reģistrētas Politisko partiju reģistrā 2016.gadā, ir 73.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2016.gadā ir samazinājies politiskajām partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms, sasniedzot 779 953 EUR, un nedaudz palielinājies veikto dāvinājumu (ziedojumu) skaits, sasniedzot 1087 dāvinājumus (ziedojumus).

Atbilstoši likuma prasībām, pārbaudīta un KNAB mājas lapā publicēta informācija par politisko partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām 2016.gadā, kuru kopsumma vienam partijas biedram pārsniedza vienu minimālo mēnešalgu – 370 EUR – kopumā 350 005 EUR.

2016.gadā KNAB, atbilstoši likuma prasībām, 6 politiskajām partijām izmaksāja tām piešķirto valsts budžeta finansējumu kopumā 576 980 EUR. Valsts budžeta finansējuma izmaksa pārtraukta vienai partijai par kopējo summu 35 417 EUR.

Veikto politisko partiju 2016.gada pārskatu un saņemtā finansējuma pārbaužu rezultātā KNAB ir konstatējis administratīvos pārkāpumus un 23 gadījumos piemērota administratīvā atbildība par kopsummu 1 395 EUR.

Vienai partijai ir izteikts mutvārdu aizrādījums. Papildus 10 gadījumos ir pieņemti lēmumi neuzsākt administratīvo pārkāpumu lietvedību pārkāpuma maznozīmīguma dēļ.

Ņemot vērā 2016.gada ziņojumu par dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaužu rezultātus, KNAB priekšnieks pieņēma 3 lēmumus par 2016.gadā pretlikumīgu saņemto ziedojumu (dāvinājumu) atmaksu valsts budžetā kopējā apmērā 33 224 EUR.

Savukārt par pārskatu neiesniegšanu atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām, 2016.gadā tiesā sniegtas 2 prasības par politisko partiju darbības izbeigšanu.

KNAB pārskats „Politisko partiju 2016. gada pārskatu pārbaužu rezultāti”