Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko organizāciju (partiju) iesniegto finansiālās darbības deklarāciju par 2006.gadu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un informē par to rezultātiem.

No 74 reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas par 2006.gadu, zvērināta revidenta atzinumu un gada pārskatu saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām iesniedza 59.

KNAB sniedz pārskatu par atklātiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai:

  • 9 partijām uzdots atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtos ziedojumus Ls 15 951,79 apmērā;
  • par likuma prasību neievērošanu saskaņā ar likumu tiesā iesniegtas 2 prasības par partijas darbības apturēšanu;
  • 6 partijas un 2 fiziskas personas ir sauktas pie administratīvās atbildības par partiju finansēšanas noteikumu neievērošanu un tām uzlikti naudas sodi Ls 2 200 apmērā;
  • 9 partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas un/vai zvērināta revidenta atzinuma savlaicīgu neiesniegšanu un tām uzlikti naudas sodi Ls 2 850  apmērā.

Pārbaužu rezultātā KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju iesniegtajās ikgadējās finansiālās darbības deklarācijās par 2006.gadu. Lielākā daļa partiju deklarācijas ir aizpildījušas un iesniegušas atbilstoši likuma prasībām. Pārkāpumi atklāti tikai to partiju deklarācijās, kuras nav pārstāvētas Saeimā vai lielākajās pašvaldībās.

Politisko partiju ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju par 2006.gadu pārbaužu rezultāti (PDF formātā).