Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko organizāciju (partiju) iesniegto finansiālās darbības deklarāciju par 2007.gadu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un informē par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Pārbaužu rezultātā KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju iesniegtajās deklarācijās par 2007.gadu. Lielākā daļa partiju deklarācijas ir aizpildījušas un iesniegušas atbilstoši likuma prasībām. Politiskās partijas pilnā apmērā ir atmaksājušas 2007.gadā pretrunā ar likuma prasībām saņemtos finanšu līdzekļus.

5 partijām uzdots atmaksāt pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma (turpmāk – likums) prasībām saņemtos finanšu līdzekļus Ls 2 643,10 apmērā. Saistībā ar deklarāciju aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu pārkāpumi konstatēti 15 partijām, trīs no tām ir sauktas pie administratīvās atbildības, pārējām izteikti mutvārdu aizrādījumi.

Lēmumi par atmaksājamajiem finanšu līdzekļiem

Ņemot vērā 2007.gada finansiālās darbības deklarāciju, kā arī saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaužu rezultātus, KNAB uzdevis piecām partijām atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām pieņemtus ziedojumus kopsummā par Ls 2 643,10:

Partijas

nosaukums

Atmaksājamie finanšu līdzekļi (latos)

Atklāto pārkāpumu pamatojums

saskaņā ar likumu

Lēmums,

tā izpilde

Tautas saskaņas partija

300,00

Ziedojums no personas, kurai ar likumu aizliegts finansēt partijas

Lēmums 17.05.2007., atmaksāts 31.05.2007.

Tautas partija

2 221,64

Ziedojuma daļa veikta no ienākumiem, kuri nav gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados

Lēmums 05.03.2008., atmaksāts 14.03.2008.

“Par Dzimteni!”

69,64

Pieņemti neatļauti ziedojumi, .t.i. partijas izdevumi segti no anonīmiem avotiem

Lēmums 03.10.2008., atmaksāts 21.03.2009.

“Mūsu Latvijai”

26,82

Neatļauta partijas finansēšana, ņemot aizņēmumu

Lēmums 13.10.2008., atmaksāts 27.11.2008.

“Jaunais laiks”

25,00

Neatļauts finansēšanas avots, t.i. biedru nauda no juridiskas personas

Lēmums 25.11.2008., atmaksāts 02.12.2008.

Deklarāciju un ziņojumu iesniegšanas kontrole

Nodrošinot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās ikgadējās finansiālās darbības deklarāciju, zvērināta revidenta atzinuma un gada pārskata iesniegšanas kārtības kontroli, par minēto dokumentu savlaicīgu neiesniegšanu pie administratīvās atbildības saukta Latviešu zemnieku savienība, uzliekot naudas sodu Ls 250 apmērā, bet pārējām sešām par konstatētajiem pārkāpumiem to maznozīmīguma dēļ izteikti mutvārdu aizrādījumi („Spēks vienotībā”, Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija, „Visu Latvijai!”, Latgales tauta, Sociālā taisnīguma partija, Sociāldemokrātiskā partija – SDP).

Savukārt piecām partijām (Tautas partija, Nacionālā Spēka savienība, „Jūrmala – mūsu mājas”, „Jaunais laiks” un Latvijas Jaunatnes partija) ir izteikti mutvārdu aizrādījumi par ziedotāju sarakstu iesniegšanas kārtības neievērošanu 2007.gadā.

Deklarāciju aizpildīšanas kontrole

Veicot ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju un gada pārskatu pārbaudi, pārkāpumi konstatēti trim partijām:

  • „Par Dzimteni!” (naudas sods Ls 500) – atkārtota nepatiesu ziņu sniegšana deklarācijā, neatļauta dāvinājuma pieņemšana un grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošana;
  • Latviešu zemnieku savienība (naudas sods Ls 500) – atkārtota nepatiesu ziņu sniegšana deklarācijā un grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošana;
  • Latvijas Atdzimšanas partija (mutvārdu aizrādījums) – nepatiesu ziņu sniegšana deklarācijā un informācijas nesniegšana saistībā ar dāvinājuma saņemšanu.

Informācija par iepriekšējo pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un iesniegtajām deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapā.