Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veicis 61 politiskā spēka 2019. gada pārskatu, saņemto biedru naudu, iestāšanās naudu un ziedojumu atbilstību Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām, un sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

2019. gadā KNAB lēma par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu desmit politiskajām partijām kopumā 582 945,50 eiro apmērā, taču, ievērojot, ka vienai politiskajai partijai nebija atvērta konta Latvijā reģistrētā kredītiestādē, KNAB valsts budžeta finansējumu izmaksāja deviņām partijām. Turklāt, pamatojoties uz Augstākās tiesas Senāta tiesas spriedumu par 2014. gada aprīlī pārtrauktā valsts budžeta finansējuma izmaksu vienai politisko partiju apvienībai, KNAB papildus 2019. gadā šim politiskajam spēkam izmaksāja valsts budžeta finansējumu 67 875,25 eiro apmērā.

KNAB gada pārskatu pārbaužu laikā guva apstiprinājumu, ka 2019. gadā partijas tām izmaksāto valsts budžeta finansējumu, t.sk., kas palicis neiztērēts no iepriekšējiem gadiem, izlietoja atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normām – telpu īrei un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri, sakaru un interneta pakalpojumiem, darba algām un citiem maksājumiem fiziskajām personām, kas saistīti ar attiecīgās partijas darbību, zvērināta revidenta pakalpojumiem, pētniecības darbiem, iedzīvotājiem paredzētiem izglītošanas pasākumiem, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijai. Ar pilnu informāciju par izmaksāto valsts budžeta finansējumu katrai partijai 2019. gadā var iepazīties KNAB tīmekļvietnē.

Gada pārskatu pārbaužu laikā KNAB rosināja tiesai apturēt trīs politisko partiju darbību par gada pārskatu neiesniegšanu, kas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē ir viens no rupjākajiem pārkāpumiem. Vienlaikus KNAB desmit politiskās partijas sauca pie administratīvās atbildības par pārskatu iesniegšanas kārtības neievērošanu, piemērojot partijām naudas sodus kopumā 2 200 eiro apmērā.  

Saskaņā ar KNAB iesniegto informāciju pārskata periodā partijas ziedojumos kopumā saņēmušas 1 471 624,98 eiro, savukārt biedru naudās, kas tās maksātājam pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu kalendārajā gadā, un iestāšanās naudās partiju biedri iemaksājuši kopsummā 233 812,04 eiro. Pārbaudot šo pozīciju gada pārskatos, KNAB konstatēja, ka trīs politiskās partijas pretlikumīgi saņēmušas ziedojumus, tādējādi pieņēma lēmumus par finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot politiskajām partijām ieskaitīt valsts budžetā kopumā 20 168,54 eiro. Tāpat KNAB divas politiskās partijas sauca pie administratīvās atbildības par saņemto ziedojumu iesniegšanas kārtības neievērošanu, piemērojot naudas sodus kopsummā 250 eiro.  

Vienlaikus KNAB vērš uzmanību, ka šobrīd 10 politiskās partijas, kuru darbība aktīvi turpinās, valsts budžetā nav iemaksājušas KNAB administratīvo pārkāpumu procesos piemērotos naudas sodus un nav veikušas finanšu līdzekļu atmaksu kopumā 70 686,97 eiro apmērā. Tāpat 11 politiskajām partijām, kuru darbība ir izbeigta un pret kurām uzsākts likvidācijas process, ir kopumā 872 298,04 eiro parādsaistības ar valsti par KNAB pieņemtajiem lēmumiem.

KNAB 2019. gada pārskatu pārbaužu rezultātā gūtos secinājumus izmantos turpmākajā darbā. Piemēram, lai mazinātu naudas lomu un ietekmi politikā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. – 2023. gadam projektā KNAB ietvēris tādus pasākumus kā sagatavot iespējamos kritērijus, pie kādiem politiskajai partijai Latvijā būtu liedzams startēt vēlēšanās, un izvērtēt kārtību, kādā politisko partiju var izslēgt no partiju reģistra.

Visus iesniegtos gada pārskatus KNAB publicējis iestādes tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pārskats apkopots uz 25.05.2021.