Saskaņā ar 2004.gada 12.februārī pieņemtajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir mainīta anonīmo ziedojumu un pretrunā ar minētā likuma prasībām saņemto ziedojumu atmaksāšanas kārtība. Turpmāk anonīmie un pretlikumīgi iegūtie finanšu līdzekļi politiskajām organizācijām (partijām) ir jāpārskaita valsts budžetā.

Līdz šim partiju pārskaitītās summas veidoja fondu, kura finanšu līdzekļus Finanšu ministrija pēc Saeimas vēlēšanām pārskaitīja tām partijām, kuru pārstāvji tika ievēlēti Saeimā.

Lai nodrošinātu likuma prasību izpildi atbilstoši jaunajiem grozījumiem (spēkā no 2004.gada 12.marta), Finanšu ministrija 19.aprīlī ir izveidojusi jaunu kontu, kurā politiskajām organizācijām (partijām) turpmāk jāpārskaita anonīmie un pretrunā ar likumu saņemtie ziedojumi.

Par Finanšu ministrijas veiktajām konta maiņām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2004.gada 20.aprīlī informējis 16 politiskās organizācijas (partijas), kurām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2003. un 2004.gadā bija uzdevis atmaksāt pretrunā ar likumu saņemtos finanšu līdzekļus un kuras līdz šim to nav izdarījušas.

No 2004.gada 19.aprīļa politiskajām organizācijām (partijām) anonīmie un pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtie ziedojumi ir jāpārskaita sekojošā kontā:

Saņēmēja iestāde: TRELLV21 (Valsts kase)
Saņēmējs: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas Nr. 90000050138
Saņēmēja konta Nr. LV68TREL1060031212300
Saņēmēja banka: Latvijas Banka
Saņēmēja bankas kods: LACBLV2X.

Informācija par jauno kontu un tā rekvizītiem tiks publicēta arī oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šī gada 21.aprīlī.