Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izsludina Lobēšanas atklātības likumprojekta sabiedrisko apspriešanu un aicina tajā piedalīties visas ieinteresētās organizācijas un personas, kuras pārstāv un aizstāv dažādu profesionālo, sociālo un ekonomisko grupu intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Nodrošinot informācijas par šobrīd veiktajām lobēšanas aktivitātēm publiskumu, tiks sasniegts likumprojekta mērķis: līdzsvarot dažādu sabiedrības grupu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visām ieinteresētajām pusēm iesaistīties lobēšanā, vienlaikus mazinot atsevišķu ekonomiski spēcīgāko lobētāju grupu priekšrocības panākt sev labvēlīgu lēmumu pieņemšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta doto uzdevumu KNAB ir izstrādājis Lobēšanas atklātības likumprojektu, kurā definēts, kādas darbības ir uzskatāmas par lobēšanu, un noteikta informācijas par lobēšanas darbībām reģistrēšanas un publicēšanas kārtība.

Likumprojektā ir noteikts, ka lobēšana ir privātpersonas atklāta un tiesiska darbība ar mērķi ietekmēt publiskās varas institūcijas pārstāvja rīcību noteikta veida dokumentu un to projektu ierosināšanas, izstrādes, saskaņošanas, pieņemšanas vai izsludināšanas procesā. Dokumenti, kuru satura ietekmēšana ir saistāma ar lobēšanu, ir ārējie normatīvie akti, attīstības plānošanas dokumenti, informatīvie ziņojumi, Latvijas oficiālā viedokļa dokumenti starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūcijās, Saeimas lēmumi, Saeimas deputātu patstāvīgie priekšlikumi, jautājumi vai pieprasījumi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta vai pašvaldības domes politiskie lēmumi, iekšējie normatīvie akti, kā arī Ministru kabineta iekšējie tiesību akti vai Ministru kabineta rīkojumi.

Tāpat likumprojektā tiek noteikta kārtība, kādā tiek publiskota informācija par lobēšanas darbībām. Informāciju reģistrē publiskās varas institūcijas pārstāvis, un šī informācija ir jāpublicē attiecīgās institūcijas mājaslapā internetā. Savukārt lobētājam ir pienākums identificēt sevi un organizāciju, ko tas pārstāv, kā arī atklāt, kuras personas interesēs tiek veikta lobēšana.

Definējot tiesiskas lobēšanas pamatprincipus un nosakot konkrētus pienākumus un aizliegumus gan lobētājam, gan publiskās varas pārstāvim, tiesiska lobēšana tiek skaidri nošķirta no Krimināllikumā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saistībā ar pretlikumīgu tirgošanos ar ietekmi.

Lobēšanas atklātības likumprojektu KNAB ir iesniedzis Valsts kancelejā uzsaukšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 14.jūnijā, aicina ikvienu ar to iepazīties un līdz 2.jūlijam izteikt savu viedokli vai sniegt priekšlikumus tā pilnveidošanai un uzlabošanai. Pēc likumprojekta sabiedriskās apspriešanas, viedokļu apkopošanas un saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām tas tiks iesniegts Valsts kancelejā tālākai virzībai.

Visi interesenti tiek aicināti piedalīties likumprojekta sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks 21.jūnijā pulksten 11:00 KNAB konferenču zālē (Brīvības 104, k-2), iepriekš piesakoties uz e-pasta adresi: viedoklis@knab.gov.lv.

Izteikt viedokli un sniegt savus priekšlikumus var rakstiski pa pastu (Brīvības 104, k-2, Rīga, LV-1001), pa elektronisko pastu (knab@knab.gov.lv), kā arī internetā KNAB mājaslapā "Diskusiju" sadaļā par lobēšanu.

Ar likumprojektu un tā anotāciju iespējams iepazīties KNAB mājaslapā sadaļā "Tiesību aktu projekti".