Politisko partiju finansēšana

Pabeidzot 2006.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudes saistībā ar aģitācijas periodā konstatētajiem partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk tekstā – Birojs) 2008.gada 13.novembrī uzdevis partijai „LPP/LC” ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus kopsummā 528 870,01 latu apmērā.

Partijai „LPP/LC” uzdots atmaksāt pārsniegtos pieļaujamos priekšvēlēšanu izdevumus Ls 422 226,25 apmērā un pretlikumīgi saņemtos dāvinājumus (ziedojumus) kopsummā par Ls 106 643,76.

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Birojs secinājis, ka partija „LPP/LC” ir 9.Saeimas vēlēšanās piedalījušās un patlaban darbību izbeigušās Latvijas Pirmās partijas un „Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienības (turpmāk tekstā – Apvienība) saistību un tiesību pārņēmēja.

KNAB secinājis, ka konkrētajā gadījumā Apvienība, izmantojot politisko partiju pārreģistrācijas kārtību, ir izvairījusies no saistībām pret valsti, tādējādi rīkojusies pretēji likuma mērķim, kas paredz nodrošināt partiju finansiālās darbības atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Kaut gan Apvienības atļautais priekšvēlēšanu izdevumu limits priekšvēlēšanu periodā atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam (turpmāk tekstā – likums) ir Ls 279 631,20, pārbaudes rezultātā Birojs konstatējis, ka Apvienības priekšvēlēšanu izdevumu kopsumma ir Ls 701 857,45. Izvērtējot Apvienības priekšvēlēšanu kampaņu un ar to saistītos faktiski izlietotos finanšu līdzekļus, KNAB konstatējis, ka papildus Apvienības deklarācijā norādītajiem priekšvēlēšanu izdevumiem tajā nav norādīti šādi ar Apvienības priekšvēlēšanu kampaņu saistīti izdevumi:

  • Ls 387 142,27 - kāda nodibinājuma veidota kampaņa, kura bija vērsta tieši uz Apvienības, to veidojošo partiju izvirzīto deputātu kandidātu reklamēšanu priekšvēlēšanu periodā (Birojs secināja, ka pastāv tieša saikne starp Apvienības priekšvēlēšanu kampaņu un nodibinājuma veidoto kampaņu);
  • Ls 1 945,33 - Apvienību veidojošo partiju biedru apmaksātās politiskās reklāmas elektroniskajos medijos un laikrakstos;
  • Ls 498,66 - ar vēlēšanu kampaņu saistītie partijas „Latvijas Ceļš” izdevumi, kas iekļauti partijas grāmatvedības dokumentos, bet netika iekļauti Apvienības deklarācijā.

Līdz ar to nodibinājuma izdevumi par kampaņas veidošanu Apvienības deputātu kandidātu popularizēšanai, kā arī papildus atklātie Apvienības un to biedru priekšvēlēšanu izdevumi ir pieskaitāmi kopējiem Apvienības priekšvēlēšanu izdevumiem, pārsniedzot tai noteikto vēlēšanu izdevumu limitu par Ls 422 226,25 un tādējādi pārkāpjot likuma 8.4 panta pirmās daļas prasības.

Turklāt pārbaudes rezultātā tiks secināts, ka nodibinājuma kampaņas finansētāju ziedojumi atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām ir uzskatāmi par Apvienības saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem). Tādējādi par pretlikumīgi saņemtiem finanšu līdzekļiem tika atzītas deviņu fizisko personu ziedojumu daļas, kas pārsniedz tobrīd likumā noteikto kopējo ierobežojumu - 10 000 latu partijas biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksām un viņa veikto ziedojumiem vienai partijai kalendārā gada laikā – kopsummā Ls 93 000 apmērā.

Izvērtējot pārbaudes laikā iegūtos dokumentus un saņemtos paskaidrojumus, Birojs secināja, ka kādas biedrības veiktā akcija ar viena Apvienības izvirzītā deputāta kandidāta reklāmas materiālu izvietošanu ir uzskatāma par priekšvēlēšanu aģitāciju, tādējādi Apvienībai pieņemot pretlikumīgu dāvinājumu (ziedojumu) no juridiskas personas tās apmaksāto rēķinu Ls 13 643,76 apmērā par minēto reklāmas materiālu izvietošanu.

Līdz ar to, saistībā ar priekšvēlēšanu aģitācijas periodā konstatētajiem pārkāpumiem Birojs uzdevis 6 partijām atmaksāt valsts budžetā finanšu līdzekļus kopsummā 1 584 452,84 latu apmērā.

Par 2006.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem KNAB sabiedrību informēja 2007.gada 24.oktobrī, savukārt par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pretlikumīgi iztērētajiem vai saņemtajiem finanšu līdzekļiem 2008.gada 24.aprīlī. Plašāka informācija par pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un iesniegtajām deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapas sadaļā "Partiju finanses".