Politisko partiju finansēšana

Saistībā ar 2006.gada priekšvēlēšanu aģitācijas periodā konstatētajiem partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzdevis 5 partijām atmaksāt valsts budžetā finanšu līdzekļus 1 055 582,83 latu apmērā.

1) Tautas partijai (TP) uzdots pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos un iztērētos finanšu līdzekļus 1 027 366,67 latu apmērā.

Veicot pārbaudi, KNAB secināja, kas pastāv tieša saikne starp TP priekšvēlēšanu kampaņu un vairāku juridisko personu veidotajām kampaņām, kuras bija vērstas tieši uz TP reklamēšanu, kā rezultātā tika veicināta partijas popularitāte 9.Saeimas priekšvēlēšanu periodā. Līdz ar to citu juridisko personu izdevumi par šo kampaņu veidošanu, kā arī papildus atklātie partijas priekšvēlēšanu izdevumi ir pieskaitāmi TP priekšvēlēšanu izdevumiem, tādējādi vēlēšanu izdevumu limitu pārsniedzot par 767 775,76 latiem, taču valsts budžetā saskaņā ar likuma grozījumiem jāpārskaita tikai pēc 2006.gada 25.maija radušies priekšvēlēšanu izdevumi 235 856,17 latu apmērā.

Turklāt juridiskajām personām veiktie dāvinājumi (ziedojumi) šo kampaņu izdevumu apmērā ir pieskaitāmi TP dāvinājumiem (ziedojumiem). Tādējādi par pretlikumīgi saņemtajiem finanšu līdzekļiem tika atzīti divi juridisko personu dāvinājumi un trīs fizisko personu ziedojumu daļas, kas pārsniedz likumā noteikto kopējo ierobežojumu - 10 000 latu partijas biedra iemaksām, biedra naudai, iestāšanās naudai un dāvinājumiem kalendārā gada laikā – kopsummā 791 510,50 latu apmērā.

2) Zaļo un Zemnieku savienībai (ZZS) uzdots pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos un iztērētos finanšu līdzekļus 11 626,89 latu apmērā.

Veicot pārbaudi, KNAB secināja, ka pastāv tieša saikne starp ZZS un politiskās organizācijas „Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētāja organizēto priekšvēlēšanu aģitāciju, kuras izvietošanu medijos viņš un viņa dzīvesbiedre bija apmaksājuši. Turklāt KNAB konstatēja, ka priekšvēlēšanu periodā „Latvijai un Ventspilij” vadītājs politiskās organizācijas vārdā parakstījis vienošanos ar ZZS par kopīgas vēlēšanu kampaņas organizēšanu. Vienlaikus viņš no ZZS tika izvirzīts par Ministru prezidenta amata kandidātu un tika plaši reklamēts ZZS apmaksātajos priekšvēlēšanu aģitācijas materiālos.

Līdz ar to šo divu fizisko personu izdevumi – 2 374,25 un 18 276,11 latu, apmaksājot aģitācijas izvietošanu, ir uzskatāmi par dāvinājumiem ZZS un ir pieskaitāmi ZZS priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem. Turklāt pēdējais saņemts pretrunā ar likuma 4.panta otrajā daļā noteikto, proti, pārsniedz fiziskas personas dāvinājuma (ziedojuma) apmēru - 10 000 latu - vienai partijai kalendārā gada laikā par 8 276,11 latiem. Aprēķinot kopējo ZZS priekšvēlēšanu izdevumiem izlietoto summu, konstatēts, ka tā ir 282 981,98 lati, kas pārsniedz saskaņā ar likumu noteikto izdevumu apmēru par 3 350,78 latiem.

3) Partijai ”Dzimtene” uzdots pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos finanšu līdzekļus 9 810,42 latu apmērā.

Partija pieņēmusi dāvinājumus (ziedojumus) no juridiskajām personām - kopsummā 9 713,94 latu, proti, nav apmaksāts saņemtais rēķins 9 481,48 latu apmērā par reklāmas materiālu publicēšanu laikrakstā, savukārt juridiskas personas apmaksājušas gan rēķinu par 212,40 latiem saistībā ar autotransporta nomu partijas priekšvēlēšanu reklāmai, gan skrejlapas izgatavošanu, ko organizēja deputāta kandidāts, par 20,06 latiem.

Turklāt pieņemts 1 anonīms ziedojums 96,48 latu apmērā, proti, rēķinu par autotransporta nomu partijas priekšvēlēšanu reklāmai skaidrā naudā apmaksājusi kāda anonīma persona.

4) Partijai ”Saskaņas Centrs” (SC) uzdots pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos un iztērētos finanšu līdzekļus 4 691,69 latu apmērā.

Veicot pārbaudi, KNAB secināja, ka pastāv tieša saikne starp SC priekšvēlēšanu kampaņu un citu personu veidotajām kampaņām, kuras bija vērstas tieši uz SC reklamēšanu. Tā rezultātā tika veicināta partijas popularitāte 9.Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu periodā. Vairāku personu izdevumi par šo kampaņu veidošanu kopsummā 10 811,07 latu ir pieskaitāmi SC priekšvēlēšanu izdevumiem, tādējādi partijai pārsniedzot vēlēšanu izdevumu limitu par 4 463,58 latiem. KNAB konstatēja, ka vienas fiziskas personas ziedojums pārsniedz likumā noteikto 10 000 latu ierobežojumu kalendārā gada laikā par 228,11 latiem.

5) Partijai ”Jaunais laiks” – uzdots pārskaitīt valsts budžetā pārsniegto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru – 2 087,16 lati.

6) Izvērtējot 9. Saeimas vēlēšanās piedalījušās Latvijas Pirmās partijas un „Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienības (turpmāk - apvienība) priekšvēlēšanu kampaņu un ar to saistītos faktiski izlietotos finanšu līdzekļus, KNAB konstatējis, ka pastāv tieša saikne starp apvienības priekšvēlēšanu kampaņu un citu juridisko personu veidotajām kampaņām. Līdz ar to arī šie izdevumi būtu pieskaitāmi apvienības priekšvēlēšanu izdevumiem, kuru kopsumma pārsniedz saskaņā ar likumu atļauto izdevumu apmēru aptuveni par 401 000 latiem.

Taču apvienību dibinājušās divas partijas ir reorganizētas un ar Uzņēmumu reģistra 2007.gada 2.novembra lēmumu ir izslēgtas no politisko organizāciju (partiju) reģistra sakarā ar to, ka tās kopā ar vēl divām citām partijām 2007.gada 25.augustā dibinājušas un vēlāk reģistrējušas jaunu politisku organizāciju „Partija „LPP/LC””. Apvienības darbība uzskatāma par izbeigtu, jo tā nav pieteikusies reģistrācijai politisko partiju reģistrā (Uzņēmumu reģistra 2008.gada 24.janvāra informācija). Līdz ar to tās administratīvi procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja ir zudusi un KNAB nedrīkst pieņemt lēmumu par finanšu līdzekļu atmaksu, jo šī apvienība ir juridiski neatzīts subjekts.

KNAB uzskata, ka konkrētajā gadījumā apvienība, izmantojot politisko partiju pārreģistrācijas kārtību, ir izvairījusies no saistībām pret valsti, tādējādi rīkojusies pretēji likuma mērķim, kas paredz nodrošināt partiju finansiālās darbības atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

 

 

 

 

 

Partijas nosaukums

Pārsniegtais priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (latos)

Neatļautie dāvinājumi (latos)

Uzdotā atmaksājamā summa (latos)

Lēmuma datums

Tautas partija

235 856,17
(pēc 25.05.2006.)

791 510,50

1 027 366,67

22.04.2008.

Zaļo un Zemnieku savienība

3 350,78

8 276,11

11 626,89

01.04.2008.

Dzimtene

-

9 810,42

9 810,42

07.02.2008.

Saskaņas Centrs

4 463,58

228,11

4 691,69
(228,11 - atmaksāts)

05.03.2008.

01.11.2007.

Jaunais Laiks

2 087,16

-

2 087,16
(atmaksāts)

14.11.2007.

 

 

 

9.Saeimas vēlēšanās 2006.gadā pirmo reizi bija jāievēro Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (turpmāk – likums) priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus. 9.Saeimas vēlēšanās pieļaujamie priekšvēlēšanu aģitācijas tēriņu griesti, kandidējot visos piecos vēlēšanu apgabalos, bija 279 631,20 lati.

Saskaņā ar likumu priekšvēlēšanu periods ir laika posms no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai: 9.Saeimas vēlēšanās minētais periods tika noteikts no 2006.gada 11.janvāra līdz 2006.gada 7.oktobrim. Savukārt 2006.gada 26.maijā spēkā stājās nozīmīgs likuma jauninājums – partijām tika noteikts pienākums ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tādā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apjomam pēc 2006.gada 25.maija (likuma 10.panta 2.1 daļa).

Par 2006.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem KNAB sabiedrību informēja 2007.gada 24.oktobrī. Plašāka informācija par pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un iesniegtajām deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapā – www.knab.gov.lv.