Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) informē, ka ir mainīti bankas rekvizīti finanšu līdzekļu atmaksai par pieļautiem pārkāpumiem politisko partiju un to apvienību finansēšanas un aģitācijas jomā.

Turpmāk uz jauno norēķinu kontu jāatmaksā visi anonīmi vai pretlikumīgi iegūtie ziedojumi un iemaksātās biedru naudas, kā arī pārsniegtais priekšvēlēšanu izdevumu apmērs, aizņēmumi, pretlikumīgi izlietotais valsts budžeta finansējums un finanšu līdzekļi, kas iztērēti, izmantojot administratīvos resursus. Tāpat uz šo kontu jāatmaksā finanšu līdzekļi, kas izlietoti, pieļaujot citus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību pārkāpumus.

KNAB vērš uzmanību, ja finanšu līdzekļu atmaksa tiks veikta uz iepriekšējo norēķinu kontu, tā netiks uzskatīta par saņemtu un izpildītu.

Saņēmējs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Saņēmēja reģistrācijas Nr.90001427791
Saņēmēja banka: Valsts kase
Saņēmēja konta Nr. LV13TREL804000705800B
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: lēmuma numurs / iemaksas mērķis