Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra sēdē valdība ir atbalstījusi Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās, ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) piedāvātos risinājumus saistībā ar obligātu pretkorupcijas pasākumu ieviešanu visās valsts un pašvaldību institūcijās.

Izvērtējot institūciju vadītāju iespējas pilnvērtīgi nodrošināt tādus kontroles pasākumus, kas ļautu efektīvi novērst korupciju, KNAB ir identificējis vairākus ierobežojošus apstākļus. Piemēram, trūkst iespēju novērtēt, kāds ir sensitīvajos amatos nodarbināto personu adekvāts atalgojums vai korupcijas risku veicinošs parādsaistību apmērs.

Saskaņā ar valdības atbalstīto risinājuma variantu institūcijās tiks izveidota pretkorupcijas kontroles vide un obligātie korupcijas risku novēršanas pasākumi nodrošinās vienveidīgu praksi korupcijas novēršanā visās valsts un pašvaldību institūcijās.

  • Ministru kabineta atbalstītais risinājuma variants paredz izstrādāt tiesisko regulējumu, kā identificēt korupcijas riskiem pakļautos amatos strādājošo amatpersonu loku, kā arī izvērtēt iespēju samērīgi palielināt tām atalgojumu, ja tas ir kritiski zems un nepietiekošs mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanā.
  • Paredzēts izstrādāt tiesību aktu par iekšējās kontroles prasībām korupcijas novēršanas jomā, lai novērstu visus koncepcijā identificētos neefektīvas institūciju organizatoriskās pārvaldes un iekšējās kontroles trūkumus, kā arī metodiku par korupcijas riskiem pakļautos amatos strādājošo personu iekļaušanu riska grupā.
  • Par darba vērtēšanas kritērijiem noteikt ne tikai kompetenci, bet arī tiesiskuma, godprātības un ētikas jautājumus.
  • Tāpat Koncepcija paredz informācijas publiskošanu par visām vakancēm visās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī izstrādāt un ieviest atklātu personāla atlases procedūru pēc vienotiem kandidātu izvērtēšanas un darbā pieņemšanas principiem.
  • Pašvaldībās stiprināt izpilddirektoru atbildību par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un tās īstenošanu pašvaldības administrācijā.

Kopumā KNAB vadītās darba grupas izstrādātajā koncepcijā ir piedāvāti trīs risinājuma varianti un veicamie pasākumi korupcijas risku mazināšanai valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.

Pirmais risinājuma variants vērsts uz iekšējās un ārējās kontroles stiprināšanu ar mērķi izslēgt iespēju veikt koruptīvas darbības, t.sk. uz institūciju vadītāju atbildības palielināšanu. Otrā varianta mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu godprātīgu un kompetentu darbinieku sastāvu ar augstu paškontroles līmeni, mazinot vai pārtraucot kontroles veikšanu. Trešais variants paredz institūcijām īstenot optimālu korupcijas kontroles pasākumu kopumu, bet attiecībā uz pārējiem izvēlēties, kurš korupcijas kontroles pasākumu virziens tām būs prioritārs, ņemot vērā darba specifiku, personāla apsvērumus un līdzšinējo pieredzi.

Ar koncepciju var iepazīties KNAB mājaslapā sadaļā „Koncepcijas”.