Latvijā viesojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertes publiskā sektora integritātes jautājumos, lai iepazīstinātu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu un citas atbildīgās valsts pārvaldes institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas ar izstrādāto starpziņojumu, kurā sniegta sākotnējā analīze par Latvijas interešu konflikta novēršanas regulējumu un tā piemērošanas praksi.

Starpziņojums ietver arī OECD sākotnējos secinājumus par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei, kā arī vairākas iespējamās rekomendācijas, kā varētu modernizēt un pilnveidot šī likuma normas un veicināt tā prasību ievērošanu valsts amatpersonu darbībā.

Starptautiskā organizācija, atzinīgi novērtējot līdz šim Latvijas paveikto interešu konflikta novēršanas jomā, norāda, ka salīdzinājumā ar citām OECD dalībvalstīm Latvijas interešu konflikta novēršanas regulējums darbojas samērā efektīvi. OECD ieskatā, iesāktais darbs ir jāturpina un jāapsver iespēja ieviest jaunas rekomendācijas regulējuma pilnveidošanai.

OECD ekspertes Alise Bergruna (Alice Berggrun) un Pelageja Patsoule (Pelagia Patsoule) KNAB telpās tikās ar 15 publiskā un nevalstiskā sektora institūciju pārstāvjiem. Tikšanos laikā OECD ekspertes uzklausīja atbildīgo institūciju viedokļus par starpziņojumu un iespējamām rekomendācijām, to nepieciešamību un ieviešanas lietderību.

OECD eksperšu vizīte Latvijā norisinājās 27. un 28. septembrī, un tā ir daļa no KNAB iniciētā projekta “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā”. Projekta virsmērķis ir sniegt Latvijai atbalstu reformu izstrādē un ieviešanā korupcijas novēršanas jomā. Projektam ir noteikti trīs apakšmērķi: pārskatīt interešu konflikta novēršanas normatīvā regulējuma atbilstību mūsdienu situācijai, veikt publiskas personas institūciju sagatavoto iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu kvalitatīvo novērtējumu, kā arī sagatavot metodoloģiju nacionālo korupcijas risku novērtēšanai.

Projekts “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” uzsākts 2023. gada 16. janvārī, un to paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā. Projektu finansē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros. Savukārt tehnisko atbalstu sniedz gan Eiropas Komisija, gan OECD. KNAB ir atbildīgs par projekta īstenošanas gaitu.