Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa (OECD WGB) atzīst būtisku Latvijas progresu 3. fāzes novērtējuma rekomendāciju izpildē, sasniedzot un demonstrējot acīmredzamus rezultātus ārvalstu amatpersonu kukuļošanas krimināllietu sekmīgā izmeklēšanā un tālākā virzībā. Latvija ir pilnībā vai daļēji izpildījusi 35 no 44 OECD WGB izteiktajām rekomendācijām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume: “OECD WGB atzinība ir vērā ņemams sasniegums Latvijas pamatīgajam darbam divu gadu garumā, lai izpildītu organizācijas sniegtās rekomendācijas ārvalstu amatpersonu kukuļošanas un ar to saistīto noziegumu novēršanā un apkarošanā. Šī joma arī turpmāk būs viena no KNAB prioritātēm, ko iestāde īstenos ciešā sadarbībā ar citām institūcijām, t.sk. Finanšu izlūkošanas dienestu un Ģenerālprokuratūru.”

OECD WGB atzinīgi novērtēja, ka KNAB pirmoreiz iestādes vēsturē sekmīgi izmeklēja un rosināja uzsākt kriminālvajāšanu divās krimināllietās par ārvalstu amatpersonu iespējamu kukuļošanu, tādējādi apliecinot KNAB spējas sekmīgi izmeklēt ne tikai nacionālus, bet arī pārrobežu kukuļošanas gadījumus. Tāpat darba grupa atzinīgi novērtēja KNAB sadarbību ārvalstu amatpersonu kukuļošanas un ar to saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumu izmeklēšanā ar citām iestādēm, tostarp Finanšu izlūkošanas dienestu.

Vienlaikus OECD WGB sniedza pozitīvu vērtējumu KNAB proaktīvajai pieejai ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumu atklāšanā, piesaistot papildu cilvēkresursus, t.sk. analītiķus, kuru pamatuzdevums ir atklāt un sniegt atbalstu  koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, kā arī organizējot un piedaloties apmācībās, kas vērstas uz korupcijas un naudas atmazgāšanas izmeklēšanu.

Lai gan kopš 2014. gada 30. maija, kad Latvijā stājās spēkā OECD Konvencija par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, Latvija ir panākusi ievērojamu progresu, tas ir jāturpina, izpildot visas OECD WGB izteiktās rekomendācijas. Rekomendāciju mērķis ir stiprināt Latvijas spējas atklāt un izmeklēt pārrobežu korupciju un ar to saistītos noziegumus, t.sk. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citus finanšu noziegumus.

Ar pilnu OECD WGB Latvijas 3. fāzes novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju ieviešanas kopsavilkumu un secinājumiem iespējams iepazīties OECD tīmekļa vietnē.