Politisko partiju finansēšana

Pabeidzot pārbaudi saistībā ar likumības ievērošanu 2010.gada vēlēšanās, KNAB sniedz pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Par pārkāpumiem priekšvēlēšanu kampaņu finansēšanā attiecībā uz 11 partijām un to apvienībām ir pieņemti lēmumi par to saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus kopsummā par 4 200 latiem, bet vienai partijai izteikts mutvārdu aizrādījums. Saistībā ar paziņojumu par priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu iesniegšanas kārtības neievērošanu 11 partijām un to apvienībām ir piemēroti naudas sodi kopumā 1 220 latu apmērā, bet divos gadījumos par šo pārkāpumu izteikts mutvārdu aizrādījums. Tāpat arī KNAB pieņēmis lēmumus 40 administratīvā pārkāpuma lietās par plašsaziņas līdzekļu pieļautajiem pārkāpumiem.

Veicot pārbaudi, KNAB secinājis, ka viena partiju apvienība ir pārsniegusi priekšvēlēšanu izdevumu apmēru par 44 063,36 latiem, ko veido neatļauts dāvinājums no kādas komercsabiedrības, kas no saviem līdzekļiem samaksājusi par partiju apvienības priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu televīzijā, savukārt divas partijas pieņēmušas neatļautus dāvinājumus no juridiskām personām - attiecīgi 1 288,65 LVL apmērā par reklāmas izvietošanu radio un 4 596,98 LVL apmērā par reklāmas izvietošanu televīzijā, radio, internetā un laikrakstos.

KNAB konstatējis, ka kopā partiju un to apvienību deklarācijās nebija norādīti izdevumi, uz kuriem attiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi - 89 881,79 LVL apmērā un 12 850,25 LVL – uz kuriem neattiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi.

Priekšvēlēšanu aģitācijai 10.Saeimas vēlēšanās partijas un to apvienības izlietojušas vairāk kā 3,7 miljonu latu.