Politisko partiju finansēšana

Pabeidzot pārbaudi saistībā ar likumības ievērošanu 2011.gada vēlēšanās, KNAB sniedz pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Apkopojot politisko partiju, to apvienību un mediju 846 paziņojumus par limitētajiem vēlēšanu kampaņu izdevumiem un pēc vēlēšanām pārbaudot politisko partiju un to apvienību iesniegtās vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, KNAB ir konstatējis, ka divi politiskie spēki ir pietuvojušies atļautajam izdevumu apmēram – attiecīgi 97% un 95%, vēl divas partiju apvienības sasniegušas 90% un 84%, bet viena partija – 80% no atļautā apmēra. Savukārt septiņas partijas vai to apvienības minētajiem izdevumiem ir izlietojušas mazāk par 22% no pieļaujamajiem līdzekļiem, bet viena partijas šādam nolūkam vispār nav tērējusi finanšu resursus.

Vairākos gadījumos tika konstatēts, ka partijas un to apvienības vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās nav norādījušas visus savus priekšvēlēšanu izdevumus, kā arī neprecīzi norādījušas izdevumus, uz kuriem attiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi. Tāpat vairākos gadījumos tika konstatēts, ka partiju un to apvienību priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksāja fiziskas un juridiskas personas, kuru izmaksas KNAB pieskaitīja pie attiecīgo partiju vēlēšanu kampaņu izdevumiem.
Veicot politisko partiju un to apvienību iesniegto deklarāciju pārbaudes, tika konstatēts, ka desmit politiskās partijas un to apvienības savās deklarācijās nav norādījušas finanšu līdzekļus Ls 52 210,91 apmērā:

  • Ls 39 295,94 – partijas izdevumus, uz kuriem attiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi;
  • Ls 242,09 – partijas izdevumus, uz kuriem neattiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi;
  • fizisko un juridisko personu apmaksātos izdevumus un attiecīgi ieņēmumus Ls 12 672,88 apmērā.

Izvērtējot vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, par pieļautajiem pārkāpumiem KNAB amatpersonas ir saukušas pie administratīvās atbildības astoņas politiskās partijas un to apvienības, uzliekot naudas sodus kopsummā par Ls 3 425.