Politisko partiju finansēšana

Pabeidzot politisko partiju ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju par 2004.gadu pārbaudi, KNAB sniedz pārskatu par partiju darbības atbilstību "Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma" prasībām. Birojs ir pieņēmis 30 lēmumus par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus kopumā 8 810 latu apmērā, 5 partijām uzdots atmaksāt pretlikumīgi saņemtos ziedojumus kopumā 15 689,82 latu apmērā, 1 partija ir pati atmaksājusi Biroja atklāto pretlikumīgi saņemto ziedojumu 2500 EUR apmērā, tiesā iesniegta prasība par 1 partijas darbības apturēšanu.

Politisko organizāciju finansēšanas kontroles jomā 2004.gads ir bijis ļoti nozīmīgs. Pilnveidojot partiju finansēšanas sistēmu Latvijā, tika veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, piemēram, tika aizliegti juridisko personu ziedojumi partijām un noteikti ierobežojumi partiju priekšvēlēšanu izdevumiem. Lai nodrošinātu partiju saņemto ziedojumu likumību, fiziskām personām tika atļauts ziedot finanšu līdzekļus tikai no trīs iepriekšējos taksācijas gados gūtajiem ienākumiem. Uzlabojot partiju finansēšanas tiesisko regulējumu, tika ieviesta kriminālatbildība un administratīvā atbildība par starpniecību partiju finansēšanā, precizēti esošie un paredzēti jauni finansēšanas noteikumu pārkāpšanas gadījumi, kuros partijas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.

Partiju saņemtie ziedojumi

2004.gadā, kad daudzas politiskās organizācijas (partijas) piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, partijām kopumā tika ziedots pusotru reizi vairāk finanšu līdzekļu nekā iepriekšējā - 2003.gadā, tomēr daudz mazāk, salīdzinot ar Saeimas (2002.) un pašvaldību (2005.) vēlēšanu gadu - attiecīgi piecas un divas reizes.

Pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksa

Kaut gan trīs gadu laikā politiskajām organizācijām (partijām) pretrunā ar likumu ir ziedoti finanšu līdzekļi vairāk nekā 315 000 latu apmērā, tomēr ar katru nākamo gadu pretlikumīgi saņemto ziedojumu apjomam ir tendence samazināties. Turpretī atmaksāto finanšu līdzekļu apjoms pēdējā gada laikā būtiski palielinājies. Līdz ar to neatmaksāto finanšu līdzekļu īpatsvars ir samazinājies no 52% (2003.gadā) līdz 25% (2005.gadā):

§ 2003.gadā par konstatētajiem pārkāpumiem 2002.gadā uzdots atmaksāt ziedojumus 166 891,02 latu apmērā;

§ 2004.gadā par konstatētajiem pārkāpumiem 2002.-2004.gadā uzdots atmaksāt ziedojumus 133 231,90 latu apmērā;

§ No 2005.gada līdz 2006.gada 30.martam par konstatētajiem pārkāpumiem 2002.-2004.gadā uzdots atmaksāt ziedojumus 23 435,99 latu apmērā;

§ valsts budžetā atmaksāti pretlikumīgi saņemtie finanšu līdzekļi (ziedojumi, dāvinājumi, biedru naudas un citi līdzekļi) kopumā 241 745,07 latu.

KNAB pārbaudītās deklarācijas un to iesniegšanas kontrole

No 2005.gada 1.marta līdz 2006.gada 1.martam Birojs pārbaudījis 63 politisko organizāciju iesniegtās ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas par 2004.gadu, zvērinātu revidentu atzinumus, kā arī gada pārskatus. Nodrošinot deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības ievērošanu, partijām nosūtīti:

- 4 brīdinājumi par Biroja lēmumā noteiktā pienākuma nepildīšanu,

- 1 brīdinājums par deklarācijas neiesniegšanu.

Atklātie pārkāpumi partiju ikgadējās deklarācijās

Veicot 2004.gadā partiju saņemto ziedojumu likumības un patiesuma pārbaudi, 5 partijām saskaņā ar likumu tika uzdots atmaksāt pretrunā ar likumu saņemtos ziedojumus kopumā 15 689,82 latu apmērā, 1 partija pēc Biroja atklātajiem faktiem pati labprātīgi atmaksāja ziedotājam no pretlikumīgā finansēšanas avota saņemto ziedojumu 2 500 eiro apmērā:

Nr.

p/k

Politiskās organizācijas (partijas) nosaukums

Atmaksājamie

finanšu līdzekļi

Lēmums,

tā datums

Izpilde

1)

"Latgales gaisma"

3 000 LVL

2004.gada janvārī saņemts ziedojums 3 000 latu no likumā neatļauta finansēšanas avota - no ārvalstu juridiskas personas, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (likuma 4.panta pirmās daļas 3.punkts - spēkā līdz 2004.gada 11.martam)

05.03.2004.

uzdots atmaksāt līdz 2004.gada 12.martam

Izpildīts

11.06.2004.

04.02.2005.

09.02.2005.

2)

Savienība "Latvijas Ceļš"

4 153,23 LVL

2004.gada aprīlī saņemts ziedojums no likumā neatļauta finansēšanas avota - no ārvalstu juridiskas personas

28.02.2005.

uzdots atmaksāt līdz 2005.gada 6.aprīlim

Izpildīts

31.10.2005.

3)

Latvijas Pirmā partija

519,59 LVL

2004.gada jūnijā saņemts fiziskas personas ziedojums 600 latu, kura daļa - 519,59 lati - ziedota pretrunā ar likuma 2.panta trešo daļu (fiziskām personām atļauts ziedot finanšu līdzekļus tikai no trīs iepriekšējos taksācijas gados gūtajiem ienākumiem)

22.11.2005.

uzdots atmaksāt līdz 2005.gada 28.decembrim

Izpildīts

28.12.2005.

4)

Tautas saskaņas partija

5 017,00 LVL

2004. gada aprīlī ziedojums 5 017 latu apmērā saņemts no starpnieka, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešo daļu.

23.03.2006.

uzdots atmaksāt līdz 2006.gada 29.aprīlim

 

5)

Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija

3 000,00 LVL

- 2 ziedojumi kopumā 2 000 latu apmērā saņemti 2004.gada jūnijā, izmantojot trešo personu identitātes datus, kas ir uzskatāms par starpniecību;

- 1 ziedojums 1 000 latu apmērā 2004.gada jūnijā saņemts skaidrā naudā un ziedotāja vārdā iemaksāts bankas kontā bez attiecīga pilnvarojuma, kas likuma izpratnē uzskatāma par starpniecību

30.03.2006.

uzdots atmaksāt līdz 2006.gada 5.maijam

 

6)

Latvijas Zaļā partija

2500,00 EUR

2004.gada maijā saņemts ziedojums 2 500 EUR no likumā neatļauta finansēšanas avota - no ārvalstu juridiskas personas (likuma 2.panta pirmā daļa un 4.panta pirmā daļa)

 

 

Izpildīts

Politiskā partija labprātīgi atmaksājusi ziedotājam

Citu finansēšanas ierobežojumu neievērošana

2004.gadā 13 partijas saņēmušas kopumā 17 855,50 latu no fiziskajām personām, kurām saskaņā ar likuma 6.panta pirmās daļas nosacījumiem aizliegts finansēt partijas, t.i. kuras sodītas par tīšu noziegumu pret īpašumu, par tīšu noziegumu tautsaimniecībā par tīšu noziegumu valsts institūciju dienestā un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētās personas, kā arī bijušajiem Valsts drošības komitejas štata, ārštata darbiniekiem un informatoriem.

Citi konstatētie pārkāpumi

Informācijas savlaicīga nesniegšana par saņemtajiem ziedojumiem.

9 politiskās partijas nav savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā sniegušas ziņas par saņemtajiem ziedojumiem publikācijai internetā:

1)

Tautas partija

- 28 ziedojumi kopumā 77 255 lati

2)

Savienība "Latvijas Ceļš"

- 15 ziedojumi kopumā 17 005 lati

3)

"Jaunais laiks"

- 87 ziedojumi kopumā 11 370,65 lati

4)

Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija

- 9 ziedojumi kopumā 9 000 latu

5)

Sociāldemokrātu savienība - SDS

- 7 ziedojumi kopumā 3 848,52 lati

6)

Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK

- 1 ziedojums 3 200 latu

7)

Latvijas zaļā partija

- 1 ziedojums 2 500 eiro

8)

"Mūsu zeme"

- 1 ziedojums 1 000 latu

9)

"Līdztiesība"

- 4 ziedojumi kopumā 830 latu

Pārbaužu ietvaros konstatētās kļūdas un neprecizitātes, par

kurām politiskajām partijām piemērojama administratīvā atbildība[1]

Nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā

1) Demokrātu partija - deklarācijā nav norādīts dāvinājums (bezatlīdzības labums) - zvērināta revidenta pakalpojumi

2) "Mēs savam novadam" - deklarācijā nav norādīts dāvinājums (bezatlīdzības labums) - zvērināta revidenta pakalpojumi

3) "Mūsu zeme" - nav precīzi norādīti visi izdevumi

4) Apvienība "Liepājas attīstībai" - nav norādīti ienākumi un izdevumi par zvērināta revidenta pakalpojumiem

5) Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - deklarācijā nav precīzi norādīti visi izdevumi

6) Latvijas Atdzimšanas partija - deklarācijā nav precīzi norādīti visi izdevumi

Deklarācijas aizpildīšanas/iesniegšanas kārtības neievērošana

1) Demokrātu partija

2) "Mēs savam novadam"

3) "Mūsu zeme"

4) Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

5) Apvienība "Liepājas attīstībai"

6) Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

7) "Eiroskeptiķi"

8) "Nacionālā Spēka Savienība"

9) Zemgales partija

10) Sieviešu partija

11) Republikas Atbalstīšanas Apvienība

12) Daugavpils pilsētas partija

13) Latvijas Nākotnes partija

14) Sporta partija

15) "Brīvā izvēle tautu Eiropā"

16) "Mēs - Olainei"

17) "Līdztiesība"

18) "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Gada pārskata sastādīšanas/iesniegšanas kārtības neievērošana

1) Demokrātu partija

2) Apvienība "Liepājas attīstībai"

3) Republikas Atbalstīšanas Apvienība

4) Sieviešu partija

5) Sporta partija

6) "Eiroskeptiķi"

7) "Nacionālā spēka savienība"

8) Daugavpils pilsētas partija

9) Latvijas Nacionāli Demokrātiskā partija

10) Latvijas Nākotnes partija

11) "Latgales gaisma"

12) Zemgales partija

13) "Mēs savam novadam"

Biedru naudas saraksta neiesniegšana

1) Daugavpils pilsētas partija

Biroja piemērotā administratīvā atbildība par likuma prasību neievērošanu

Par likuma prasību neievērošanu pieņemts 30 lēmumu par politisko partiju saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus kopumā 8 810 latu apmērā:

Nr.

p/k

Politiskās organizācijas

(partijas) nosaukums

Naudas sods

latos (izpilde)

Par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu (APK 166.34)

1)

"Latgales gaisma"

1 000 (samaksāts)

Par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un informācijas nesniegšana par to (APK 166.34)

2)

Latvijas Zaļā partija

500 (samaksāts)

Par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un

deklarācijas aizpildīšanas/iesniegšanas kārtības vai gada pārskata sastādīšanas/vai iesniegšanas kārtības neievērošana (APK 166.34 un 166.6)

1)

"Eiroskeptiķi"

350 (samaksāts)

Par nepatiesu ziņu norādīšanu un
deklarācijas aizpildīšanas/iesniegšanas kārtības vai gada pārskata sastādīšanas/vai iesniegšanas kārtības neievērošana (APK 166.34 un 166.6)

1)

Demokrātu partija

350 (nodots piespiedu izpildei)

2)

"Mēs savam novadam"

310 (samaksāts)

3)

"Mūsu zeme"

300 (samaksāts)

4)

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

300 (samaksāts)

5)

Apvienība "Liepājas attīstībai"

250 (samaksāts)

6)

Latvijas Atdzimšanas partija

250 (pārsūdzēts)

Par informācijas par dāvinājumiem (ziedojumiem) aizpildīšanas/iesniegšanas kārtības neievērošanu un
deklarācijas aizpildīšanas/iesniegšanas kārtības vai gada pārskata sastādīšanas/iesniegšanas kārtības neievērošana (APK 166.34 un 166.6)

1)

"Nacionālā Spēka Savienība"

250 (samaksāts)

Par saņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas kārtības neievērošanu (APK 166.34)

1)

"Līdztiesība"

250 (pārsūdzēts)

2)

Apvienotā Sociāldemokrātiskā labklājības partija

250 (samaksāts)

3)

Tautas partija

250 (samaksāts)

4)

Sociāldemokrātu savienība - SDS

250 (samaksāts)

5)

"Latvijas ceļš"

250 (samaksāts)

6)

Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK

250 (samaksāts)

7)

"Jaunais laiks"

250 (samaksāts)

 

Par deklarācijas aizpildīšanas/iesniegšanas kārtības vai
gada pārskata sastādīšanas/vai iesniegšanas kārtības neievērošanu (APK 166.34 un 166.6)

1)

Daugavpils pilsētas partija

350 (samaksāts)

2)

"Mēs - Olainei"

300 (pārsūdzēts)

3)

Latvijas Nākotnes partija

250 (samaksāts)

4)

Zemgales partija

250 (nodots piespiedu izpildei)

5)

Sporta partija

300 (nodots piespiedu izpildei)

6)

Sieviešu partija

250 (nodots piespiedu izpildei)

7)

Republikas atbalstīšanas apvienība

250 (nodots piespiedu izpildei)

8)

"Brīvā izvēle tautu Eiropā"

250 (pārsūdzēts)

9)

"Līdztiesība"

250 (pārsūdzēts)

10)

Latvijas Nacionāli Demokrātiskā partija

100 (samaksāts)

11)

"Latgales gaisma"

100 (nodots piespiedu izpildei)

12)

"Mūsu zeme"

300 (samaksāts)

13)

"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

250 (pārsūdzēts)

KOPĀ: naudas sodi 8 810 latu

Tiesu spriedumi 2005. un 2006.gadā

Par KNAB likumīgo prasību neizpildīšanu

§ Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija

tiesas spriedums par partijas darbības apturēšanu

§ Brīvības partija

tiesas spriedums par partijas darbības izbeigšanu

§ Jaunā Kristīgā partija

tiesas spriedums par partijas darbības apturēšanu un izbeigšanu

§ Latviešu partija

tiesas spriedums par partijas darbības izbeigšanu

§ Latvijas Atdzimšanas partija

ar tiesas spriedumu partijas darbība izbeigta (spriedums pārsūdzēts)

§ Republikas Atbalstīšanas Apvienība

tiesas spriedums par partijas darbības apturēšanu, iesniegta prasība par partijas darbības izbeigšanu

§ Sieviešu partija

tiesas spriedums par partijas darbības izbeigšanu

§ Sporta partija

iesniegta prasība par partijas darbības apturēšanu

Par pretlikumīgu finanšu līdzekļu atmaksu

§ Zaļo un Zemnieku savienība (55 950 latu, atmaksāts)

Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2005.gada 15.marta spriedumu kasācijas instancē apmierināta KNAB kasācijas sūdzība un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai

§ "Latvijas ceļš" (4 000 latu, nav atmaksāts)

Ar Administratīvas apgabaltiesas 2006.gada 17.marta spriedumu otrajā instancē noraidīta "Latvijas ceļš" sūdzība (spriedums nav stājies likumīgā spēkā)

§ Latvijas Zaļā partija (6 445 latu, atmaksāts)

Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2005.gada 7.jūnija spriedumu kasācijas instancē noraidīta LZP sūdzība (spriedums nav pārsūdzams)

§ Latvijas Zemnieku savienība (55 120,80 latu, atmaksāts)

Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2005.gada 22.novembra spriedumu kasācijas instancē noraidīta LZS sūdzība (spriedums nav pārsūdzams)

§ Zaļo un Zemnieku savienība (29 100 latu, atmaksāts)

Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2005.gada 29.novembra spriedumu kasācijas instancē noraidīta ZZS sūdzība (spriedums nav pārsūdzams)

§ Darba partija (9 120 latu, nav atmaksāts)

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2006.gada 6.marta spriedumu "Latvijas ceļš" uzdots atmaksāt pretlikumīgos finanšu līdzekļus (spriedums nav stājies likumīgā spēkā)


[1] Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34 pants. "Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana" (Turpmāk - APK)