Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2012.gada pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

No 2012.gada sākuma politiskajām partijām vai politiskajām organizācijām tiek piešķirts valsts budžeta finansējums. Pārskatu pārbaužu rezultātā pieņemti četri lēmumi par valsts budžeta finansējuma izlietošanas un maksājumu veikšanas kārtības ierobežojumu pārkāpšanu. Kopumā valsts budžetā saskaņā ar KNAB lēmumiem partijām jāatmaksā 68 573,90 EUR.

Ņemot vērā, ka 2012.gadā nenotika vēlēšanu aģitācijas kampaņas, līdz ar to būtiski samazinājās partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms līdz 723 960 EUR un veikto dāvinājumu (ziedojumu) skaits līdz 1045.

Saistībā ar pretlikumīgi saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) KNAB pieņēmis divus lēmumus par finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot politiskajām partijām atmaksāt ziedotājiem vai ieskaitīt valsts budžetā kopsummā 5 903,61 EUR (Ls 4149,08).

Pārskata periodā 22 gadījumos politiskās partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi kopsummā 1 301,93 EUR (Ls 915) apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti 9 partijām.

Lielākā daļa izdarīto pārkāpumu ir saistīti ar gada pārskatu neiesniegšanu un savlaicīgu gada pārskatu nesniegšanu. Visi saistībā ar 2012.gada pārskatu pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem pieņemtie KNAB lēmumi par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības ir stājušies likumīgā spēkā. Astoņos gadījumos politiskās partijas nav samaksājušas KNAB uzliktos naudas sodus, tāpēc šie lēmumi ir nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei.