No 28.jūnija līdz 2.jūlijam Strasbūrā notika Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO - Groupe d`Etats contre la corruption) 19.plenārsēde, kurā tika apstiprināts otrais novērtējuma ziņojums par Latvijas situāciju korupcijas novēršanā un apkarošanā.

GRECO novērtēšanas otrajā posmā galvenā uzmanība veltīta jautājumiem par korupcijas rezultātā iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu, izsekošanu, aresta uzlikšanu un konfiscēšanu, juridiskās personas atbildības ieviešanu par koruptīviem nodarījumiem, kā arī par korupcijas novēršanu valsts pārvaldē.

Novērtējuma ziņojums tika sagatavots balstoties uz Latvijas institūciju atbildēm anketas jautājumiem, kā arī ņemot vērā GRECO ekspertu vizītes Latvijā rezultātus. Latviju vērtēt šā gada februāra sākumā bija ieradušies četri ārvalstu eksperti - Lietuvas Speciālā izmeklēšanas dienesta nodaļas vadītājs, Kipras ģenerālprokuratūras juriskonsulte, Nīderlandes Tieslietu ministrijas juriskonsulte un pārstāvis no GRECO sekretariāta Strasbūrā.

Otrajā novērtējuma ziņojumā GRECO atzīmē, ka Latvijā ir izveidots adekvāts, starptautiskiem standartiem atbilstošs tiesiskais regulējums un institucionālā sistēma, attiecībā uz korupcijas rezultātā gūto līdzekļu "iesaldēšanu" un konfiskāciju. Par būtiskiem sasniegumiem korupcijas novēršanai valsts pārvaldē atzīmēta KNAB darbība, likuma «Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā» ieviešana, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģijas un programmas izstrāde.

Novērtējuma ziņojuma neatņemama sastāvdaļa ir rekomendācijas, par kuru ieviešanu dalībvalstij ir jāatskaitās GRECO plenārsēdē. Otrajā novērtēšanas ziņojumā Latvijai ir izvirzītas 13 rekomendācijas, kuras jāizpilda līdz 2005.gada 31.decembrim.

GRECO rekomendācijas:

1. Normatīvajos aktos jāparedz mehānismi efektīvai pagaidu "iesaldēšanai" un konfiskācijai līdzekļiem, kas atrodas trešo personu īpašumā un līdzekļu konfiskācijai vienādā apmērā ar koruptīvu nodarījumu rezultātā iegūtiem līdzekļiem.

2. Jāsagatavo speciālas vadlīnijas izmeklētājiem un prokuroriem nelikumīgo līdzekļu izsekošanai (atrašanai), jo īpaši izmeklēšanas sākuma stadijā, jānostiprina sadarbību starp izmeklētājiem/prokuroriem izmeklēšanas sākumstadijās

3. Visaptverošā veidā jāizvērtē korupcijas problēma Latvijā, lai tādejādi tālāk tiktu veidota Latvijas stratēģija korupcijas novēršanai un apkarošanai.

4. Jāuzlabo mehānismi, kas uzlabotu vieglāku piekļūšanu publiskajai informācijai, jo īpaši pašvaldību mērogā.

5. Jāpaātrina ombuda (tiesībsarga) institūcijas izveidošana.

6. Civildienesta ierēdņa statuss jāattiecina arī uz pašvaldību amatpersonām.

7. Jānodrošina atbilstošs tiesiskais regulējums to personu datu pārbaudei, kuras kandidē uz vadošiem amatiem valsts pārvaldē.

8. Jāizveido mehānismi, kas paātrinātu vai uzlabotu ierēdņu ētikas kodeksu pieņemšanu visās valsts un pašvaldības institūcijās.

9. Jārada normas, kas nosaka amatpersonām pienākumu ziņot par iespējamām koruptīvām darbībām un izveidot adekvātu aizsardzības sistēmu tām amatpersonām, kas ziņo par šādu rīcību.

10. Jāievieš juridisko personu atbildība par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā kukuļošana, tirgošanās ar ietekmi un naudas atmazgāšana, jānodrošina sankcijas, kas ir efektīgas, proporcionālas un ar preventīvu raksturu.

11. Jānodrošina, lai papildus soda veids - tiesību ierobežošana ir efektīvs tā izpildē.

12. Jānodrošina, ka tiesību sistēma neatļauj nodokļu atvieglojumus no līdzekļiem, kuri iegūti koruptīvu noziedzīgu nodarījumu rezultātā.

13. Jāizstrādā specifiskas vadlīnijas nodokļu inspektoriem par to, kā identificēt koruptīvu praksi, tai skaitā slēptos kukuļus.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju un dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi.

Pirmais GRECO novērtējuma ziņojums par situāciju Latvijā tika sagatavots un apstiprināts 2001.gadā.

1999.gada 1.maijā noslēgtajam Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000.gada 15.jūnijā. Šobrīd GRECO sastāvā ir 36 valstis.

Ar pilnu otrā novērtējuma ziņojuma tekstu (angļu valodā) var iepazīties KNAB mājas lapā vai GRECO mājas lapā - http://www.coe.int/greco