Kopš jūlija visām valsts amatpersonām jāņem vērā vairākas izmaiņas likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā,” ar ko tostarp paplašināts radinieku tvērums, to attiecinot arī uz personu, ar kuru valsts amatpersonai noslēgta partnerība. Tāpat ieviesti papildu ierobežojumi attiecībā uz komercsabiedrībām, kurās valsts amatpersonas ir patiesā labuma guvēji.

Likumdevējs ir noteicis, ka valsts amatpersonas turpmāk nedrīkst realizēt savas pilnvaras, piemēram, izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzību vai pieņemt lēmumus jautājumos, kas skar personu, ar kuru noslēgta partnerība. Tāpat izmaiņas paredz tā saucamo atdzišanas periodu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, kas skar valsts amatpersonas bijušo laulāto un partneri. Tas nozīmē, ka valsts amatpersonām ir aizliegts pieņemt lēmumus vai veikt kādas citas darbības pret laulāto vai partneri ne tikai kopdzīves laikā, bet arī divus gadus pēc tiesisko attiecību izbeigšanās.

Regulējumā noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamajās valsts amatpersonu deklarācijās turpmāk jānorāda informācija arī par savu reģistrēto partneri.

Vienlaikus izmaiņas interešu konflikta novēršanas regulējumā paredz, ka valsts amatpersonas nedrīkst veikt jebkādas darbības attiecībā uz komercsabiedrību, kurā tās ir patiesā labuma guvēji. Turklāt Valsts prezidents, Saeimas deputāti un citas augstākās valsts amatpersonas nedrīkst būt uzņēmumos patiesā labuma guvēji vai individuālie komersanti, kas saņem publiskos iepirkumus, valsts finanšu līdzekļus vai valsts garantētus kredītus.

KNAB ieskatā, jaunās normas samazinās risku amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijās, kā arī tādā veidā tiks vairots valsts amatpersonas darbības caurspīdīgums un veicināta sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei.