Eiropas Komisijas un OECD logo

Projekta “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” virsmērķis ir sniegt Latvijai atbalstu reformu izstrādē un ieviešanā korupcijas novēršanas jomā. Projektam ir noteikti trīs apakšmērķi:

  1. Pārskatīt interešu konflikta novēršanas normatīvā regulējuma atbilstību mūsdienu situācijai.
  2. Veikt publiskas personas institūciju sagatavoto iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu kvalitatīvo novērtējumu.
  3. Sagatavot metodoloģiju nacionālo korupcijas risku novērtēšanai.

Projekts “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” uzsākts 2023. gada janvārī. Tā īstenošanas laiks ir 18 mēneši.

Projektu finansē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros. Tehnisko atbalstu sniedz gan Eiropas Komisija, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

 

Datora ekrāns, kurā redzami četri logi: OECD pārstāvis, trīs EK pārstāvji, KNAB priekšnieks Jēkabs Straume un trīs KNAB pārstāves