Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja skaidrojums, vai Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums ir uzskatāms par atklātu konkursu saistībā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 10.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 10.panta ceturtā daļa noteic, ka pašvaldību domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un deputāti, pašvaldību izpilddirektori un viņu vietnieki, kā arī pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītāji novadu pašvaldībās nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem attiecīgās pašvaldības publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, finanšu līdzekļus, pašvaldības garantētus kredītus vai privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.

Ņemot vērā to, ka likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nav dots jēdziena "atklāts konkurss" skaidrojums, šis jēdziens jāskatās kopsakarā ar Publisko iepirkumu likumu.

Publisko iepirkumu likuma 2.pantā ir noteikts likuma mērķis – nodrošināt:
1) iepirkumu atklātumu;
2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
3) pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku.

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 3.punkts noteic, ka atklāts konkurss ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus.
Savukārt iepirkuma procedūras ir visas tās procedūras, kas ir noteiktas Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmajā daļā (t.sk. atklāta konkursa procedūra) un kuras tiek piemērotas, lai noslēgtu iepirkuma līgumu, kura paredzamā līgumcena publiska piegādes līguma vai pakalpojuma līguma gadījumā ir 42 000 eiro vai lielāka, bet publiska būvdarbu līguma gadījumā – 170 000 eiro vai lielāka.

Atklāta konkursa procedūra Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir iepirkuma procedūra, kuru piemēro, ja publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 eiro vai lielāka un publiska būvdarbu līguma gadījumā, ja paredzamā līgumcena ir 170 000 eiro vai lielāka. Savukārt Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veikts iepirkums ir atsevišķs iepirkuma veids, kuru piemēro, ja paredzamā līgumcena publiskam pakalpojuma vai piegādes līgumam ir 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro.

Veicot iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, līdzīgi kā atklāta konkursa procedūrā, pasūtītājam ir pienākums publicēt paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kā arī publicēt iepirkuma nolikumu pasūtītāja tīmekļvietnē. Līdz ar to Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktu iepirkumu var uzskatīt par atklātu.

Ņemot vērā minēto, ar jēdzienu "atklāts konkurss" tiek apzīmētas visas procedūras, kurās pasūtītājs atklāti izsludina pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu un visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu.

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.pantā minētais jēdziens "atklāts konkurss" nozīmē konkursu, kurā var piedalīties jebkura persona, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām, kuras, savukārt, ir vērstas uz to, lai no iespējami plašāka pretendentu loka brīvas konkurences apstākļos izvēlētos labāko pretendentu, konkursa rezultāti tiek publiski paziņoti (ir publiski pieejami) un pretendentiem ir tiesības lēmumu par rezultātiem apstrīdēt (pārsūdzēt tiesā).