Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Partiju finansēšanas kontrole

Lai nodrošinātu politisko organizāciju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz un KNAB publicē internetā informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), iestāšanām naudām un biedru naudām, kā arī to vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un gada pārskatus.

Politisko organizāciju finansēšanas noteikumu izpildes kontroli saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB uzsāka ar 2003.gada 1.februāri.

Lai nodrošinātu noteiktos uzdevumus politisko organizāciju finansiālās un saimnieciskās darbības uzraudzības jomā, KNAB:

 • kontrolē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpildi,
 • likumā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības un piemērot sodus,
 • veic izziņu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus,
 • atbilstoši savai kompetencei pārbauda sūdzības un iesniegumus,
 • apkopo un analizē sagatavoto informāciju par partiju iesniegtajām finansiālās darbības deklarācijām, konstatētajiem pārkāpumiem to iesniegšanā un par likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu,
 • analizē normatīvos aktus un normatīvo aktu projektus, kā arī ierosina izdarīt tajos grozījumus,
 • veic sabiedriskās domas izpēti un analīzi, kā arī informē sabiedrību par atklātajiem partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem un par veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Lai nodrošinātu politisko organizāciju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz KNAB publicēšanai internetā:

 • 15 dienu laikā pēc dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas informāciju par attiecīgo dāvinājumu,
 • 1 reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5.datumam ziņojumu par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu,
 • 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja partija iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, attiecīgās partijas valdes vai tās pilnvarotas personas parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju,
 • katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam gada pārskatu.

KNAB veic vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un sešu mēnešu laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

KNAB savas kompetences ietvaros veic gada pārskatu pārbaudes un līdz nākamā gada 1.aprīlim par atklātajiem politisko organizāciju vai to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

KNAB politisko organizāciju finansiālās un saimnieciskās darbības kontroles metodika notiek četros posmos:

 • kamerālās pārbaudes (iesniegto deklarāciju pārbaude saskaņā ar likuma prasībām),
 • grāmatvedības uzskaites pārbaudes (grāmatvedības datu atspoguļojums deklarācijās),
 • ziedojuma patiesuma un likumības pārbaudes,
 • pretpārbaudes.

 Vairāk informācijas sadaļās: