31. Jūlijs, 2012.

Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdē ir atbalstīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais grozījumu projekts likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", kas precizē definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem.

Saskaņā ar KNAB sagatavoto likumprojektu valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī to piederošajām kapitālsabiedrībām tiek noteiktas tiesības pārbaudīt, vai to piešķirtie finanšu līdzekļi nevalstiskajām organizācijām un privātajām kapitālsabiedrībām ir izlietoti lietderīgi un efektīvi. Tāpat minētajām institūcijām tiek noteikts pienākums dāvinājuma (ziedojuma) līguma slēgšanas gadījumā paredzēt sev tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un saņēmējam pienākumu atlīdzināt summu, kas izlietota pretēji piešķiršanas mērķiem.

Likumprojekts ir sagatavots saskaņā ar 2011.gada 20.decembrī Ministru kabineta atbalstīto informatīvo ziņojumu "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu". Atbilstoši valdības nolemtajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jāsagatavo likumprojekti par grozījumiem likumos "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu".

Likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 1.martā.

Attiecīgi grozījumi Saeimā ir pieņemti 2012.gada 1.novembrī.