Šodien, 14. martā, Ministru kabinets apstiprināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2023.-2025. gadam. Politikas plānošanas dokuments ietver kopumā 49 pasākumus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, un tos uzdots īstenot gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), gan citām institūcijām, tai skaitā ministrijām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas virsmērķis turpmākajos gados ir nodrošināt jebkuras institūcijas vai organizācijas uzticamu darbību, ievērojot institūciju labas pārvaldības un cilvēkresursu efektīvas vadības principu. Lai sasniegtu mērķi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānā ir noteikti pieci apakšmērķi, 13 rīcības virzieni un kopumā 49 pasākumi ar izrietošiem darba uzdevumiem.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānā paredzēts uzdevumu izpildes laika plānojums, kā arī vēlamie sasniedzamie rezultāti. Uzdevumu izpildes rezultāts ir fokusēts uz sabiedrību un tās ieguvumiem, kas saistīti ar efektīvu korupcijas novēršanu un apkarošanu, politisko organizāciju finansēšanas noteikumu izpildes kontroli, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas kontroli. Plānā netiek dublēti tādi pasākumi un uzdevumi, kas ir iekļauti citu institūciju izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos, piemēram, rīcības plāni atvērtās pārvaldības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādē izmantota KNAB 20 gados uzkrātā darba pieredze un darbības rezultātu analīze, kā arī ņemtas vērā starptautisko organizāciju, tostarp Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), kā arī citu pretkorupcijas jomas ekspertu izteiktās rekomendācijas.

KNAB pateicas visām publiskas personas institūcijām un nevalstiskajām organizācijām par iesaisti un sniegtajiem priekšlikumiem Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādē, kā arī ieteikumiem cīņā pret korupciju nākamajos gados.