Ētikas principu un normu ievērošana valsts pārvaldē nav katras valsts amatpersonas personīga lieta. Rīkoties ētiski ir pienākums, kuru nosaka valsts amatpersonas profesionālā loma – izmantot tai uzticēto varu tikai sabiedrības interesēs.

KNAB sagatavotajā bukletā iekļauta informācija, kas palīdz valsts amatpersonām izprast ētikas nozīmi valsts pārvaldē, izskaidrotas publiskās pārvaldes ētikai atbilstošas vērtības, principi un normas un sniegti padomi, kā izstrādāt ētikas kodeksus valsts un pašvaldību iestādēs un panākt to iedzīvināšanu institūciju darbībā.

Publiskās pārvaldes ētikas materiālu krājums

"Publiskās pārvaldes ētikas materiālu krājums" ir interaktīvs izglītojošu un informatīvu materiālu apkopojums kompaktdisku formātā. Krājuma mērķis - palīdzēt valsts amatpersonām attīstīt ētisko kompetenci - prasmes atpazīt un risināt ētiski problemātiskas situācijas savā darbā.

Svarīgākais izglītojošais līdzeklis krājumā ir filmas, kurās atainotas no ētikas vai tiesību viedokļa problemātiskas situācijas valsts amatpersonu darbībā. Katrā filmā ir attēlotas daudz atšķirīgas situācijas, kas mācību procesā - individuālajā vai ar pasniedzēja palīdzību - ir jāatklāj un jāatrisina skatītājam.

Ētiskas kompetences attīstīšanai krājumā iekļauts ētisko lēmumu pieņemšanas "E-modelis", kas palīdz analizēt video situāciju problēmjautājumus un izvēlēties no ētikas un tiesību viedokļa pareizo rīcības variantu.

Krājumā ir iekļauti Latvijas normatīvie akti, starptautisko dokumentu teksti, skaidrojoši teksti par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem, valsts amatpersonu profesionālo ētiku, kā arī citi materiāli.

Krājums galvenokārt paredzēts valsts amatpersonām - valsts un pašvaldību iestāžu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem apmācībām grupās ar pasniedzēju vai individuāli. Krājums var būt noderīgs arī mācību kursos un programmās pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un studējošajiem.

Atkarībā no konkrētajiem mācību mērķiem tas var tikt izmantots tādu tēmu apgūšanā kā interešu konfliktu un korupcijas novēršana, publiskās pārvaldes sektora vērtības, laba pārvaldība, atklātība lēmumu pieņemšanā, korupcijas riski publiskajos iepirkumos, atbildīga lēmumu pieņemšana, personāla vadība.

Publiskās pārvaldes ētikas materiālu krājums

Citi resursi